NARAKA: BLADEPOINT Banned Players List

Dear players,

NARAKA: BLADEPOINT is committed to creating a fair and healthy competitive environment. We have not only used new anti-cheat technologies, but also established special cheat-reporting reward activities to encourage those players who defend the fairness with us. From now on, players who make outstanding contributions to reporting cheats will get the Legendary spear skin ‘Righteous Polearm’.

More details:

1. Players who successfully reported 1 time will get [Immortal Treasure] X1;

2. Players who successfully report 10 times with low misreport rate will get [Immortal Treasure] X10 (In order to ensure the efficiency of detecting, please report reasonably);

3. Players who have successfully reported for many times or made great contributions to anti-cheat will get the Legendary spear skin [Righteous Polearm] X1.

 

We strongly recommend that players report via in-game report system, so that we can confirm the cheat as soon as possible and record successful report times for you!

 

From 10.15 to 10.21, the development team has banned 318 cheated players. The list is as follows:

昵称
K**JSLDA
之*靡它
梦**JW
d**kj
y**rpwkynt
5**35c6f
e**e352877
p**q752902957
w**x79zo
R**lNig0000002
Ź**ŐČŐŃŚŤÁŃŤ
麻*
震**发麻
D**TN17007
B**FANG
打**的小拳拳
陪**04768907
1**8100150167
K*nm
你**年轻
下*道
W**QWQWQ
L**一Nháo
T**OTOTOYO
真**唯快不破
W**soEMOgirl
o**46546465
1**阿斯顿223
今*日批
Y**uP
沐*風
我**哥我自豪
再**就自尽
G**2Z6
N**nebanoi
耐**单靠
你**得放弃
C**iGìKhóa
小*
小**吃吃吃c
b**88fd7
飠**飠飠飠飠
笑**iii
左**啡右手B
c**wm3waad
浊*
E**HX
a**na
小**的刀
峮**88四9463
A**48036528
鸟**爆你个春
神**神佛档杀
奇**楼主
c**bi
R**ycleBin
C**臭傻批
忍**隐飞
ゞ**Oゞ
鼍**蛪癛鬰嶷
k**ekore
A**zonno
小*阳
s*yw
吊**木化嗨
小*子
a**AA
宇*烙晨
A**UFISHgod
凤*N
v**三刀
老**生只振刀
a**ssssss
K**aiiVietKong
你**厉害不
小**饿了吗
斗*三酒
H**eclothing
E**Boi
瑶*的宝
j**wei052900
x**gb
W**ooooW
诈*
我**虐你的
跳*跳
7**qh3ja
s**hfl
虎**s豆丁
T**aimi
D**MSAA
騙*導師
a**vbdgbd
日**带套
疾*男
1**9600110167
斗**播三酒
c**0yf
泰**YDS
k**okono
d**dagfgd
k**ip
心*曜仔
p**i378732
我**足换手足
龙*3
1**4fed3
c**d643193
你**不麻
j**ke
鸟**打春袋
素*冰心
弓**爆你春袋
就**服不服
嘎*
s**ple68
h**a2006
5**PEN5
T**chĂnHành
4**牛子
你**我的
不*听闻
e**e8b7d
倚**龙666
死**刀下不怨
小**QAQ
振*了呀
抖*萊恩
按**开来多个
K**gAndQueen
飞*神
张**就是国粹
就*配玩
不**刀的小凯
趸*乑
刘**不让我舞
e**a8071
我**牛的一批
一**雨一朝云
E**wUFISH
刚*自用
辅**15790054
培**752902957
逆**命1
沐*
小**QVQ
q*q3
R**lNig0000001
B**lNgoYen
星**属于你
白**5666
i**q007031
阿**巴阿巴巴
n**utamatata
任**理由
H**snuGG
T**yGoldVGS
w**vvv
眞**リ眼
K**ngÐánhCave
f**zklah
P**WQ
T**chTụngKinh
T**derness66
s**19960205100
小*阳c
W**OOW
A**UFISH3GOD
凡**仙篆
I**nnyx
一**死你呀
4**嘉宾c
5**f5fdf
I**知恩
J**JAY
小**吃吃吃c
d**sfsdf
R**lNig0000002
牛*蛇神
g**x6427
模**行员
q**45349
9**jasd
诸**果加吾身
你**不行
T**ckCàƘịa
K**KKLxx
依**墙等红杏
蒙*吧
E**Wufish
v**rodzg
希*
P**no1
超**运雪
a**cccbbb
小**大砍刀
B**Gbbang
斗**V黄辉冯
烟*沐月
我*你吗
我**姑朋友
摸*喳喳
9**700110168
1**4400140167
我*帅哥
A**47
k**58点com
炸**圣真君
L**2431307424
A**48555058
弓**穿你春袋
R**lNig0000001
人**快跑
叔*
Z**o0106
H**traGaming
边*浪子
别**手嘛了
w**inma
C**azzzzzy
拼*鬼才
Q**OQOOQ
龙*
S**RRRRRRRK
我**来了
余*
大*大
C**06
U**SH33
k**jww0327
g**w2j0
凶*
5*Cm
F**uzi
E**ừngBuồn
我**欢玩匕首
爱**迦南
P**KKEASD
7**306712adg
一*一
P**ngVanPC
杀**死了
皮*虾一
4**5f07d
I**exGundyr
d**asdas4
O**K666
金*蜍
j**mtpk91
亚*圈圈
剑*安
z**ũCaCaZz
P**FISH
先**队友
c**bot080
我**手不会玩
玛*吧卡
v**oya1111
1**ME1
G**EUP
Y**anVsEverybo
熊**闯亚服
1**951a6
N**IAsheidd
V**fastSA01
W**eWeWeWe
A**UF1SHGOD
千*如来
漫**橘子QAQ
卝**卝卝卝卝
W**OOOOOW
逆**命2
q**1985409
H**unamatataa
橘**困啊
坟**柱香
小*风
T**OTOTO
腿**米八
我**屎子
一**柠檬3
打**刀怪
l**p5h5
E**YDD
J**nnyy
我**你胸
只**妹妹的床
1**160de
請**戰我丶
A**yds
沐*火
S**opy1
M**hYuu
我**不算绝望
H**traLLC
而**人人人人
震**王子
游**了先不爱
L**swwet
傳*3
S*pp
王**吧翰
H**tra
花*
q**12466
t**n7984
澳**境真恶臭
A**UFISHGOD1
4**1b10e
Z*qi
a**fasd
1**r1b
大**师22
露*哈呀
你**振刀
a**98
瑶*剑仙
Y**aoo